לקבלת יעוץ
וסיוע מקצועי


צרו קשר

חוק עבודת נשים

לכל אישה בהריון מגיעה חופשת לידה למשך 26 שבועות. 7 שבועות או פחות מכך לפני הלידה ושאר התקופה לאחר יום הלידה. אישה שרוצה לקצר את חופשת הלידה שלה רשאית לעשות זאת ובלבד שהחופשה לא תפחת מ 14 שבועות.

עובדת שילדה והילד חייב להישאר בביה"ח לצורך אשפוז תוך כדי חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מ 20 שבועות.

כאשר אישר רופא בכתב לעובדת כי נבצר ממנה לבצע את עבודתה בשל ההריון, דין היעדרותה הוא כדין לחופשה ללא תשלום והיהעדרות זאת לא תפגע בזכיות ובוותק של העובדת.

למעסיק אסור לפטר עובדת אשר בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.